Aanmeldingsprocedure beroepsorganisatie

AANNAMEPROCEDURE

De aannameprocedure bestaat uit de volgende stappen:

De pre screening

Dit is een schriftelijke procedure, die controleert of de kandidaat beroepsvereniging en de therapeuten die aangemeld worden aan de toelatingseisen (zie ook toelatingseisen) voldoen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de genoten opleiding.

Randvoorwaarden

Een kandidaat beroepsorganisatie met minder dan 50 HBO therapeuten wordt niet toegelaten voor het register. Uitzondering is een vereniging die niet langer dan een jaar bestaat, aan alle eisen voldoet en binnen een jaar het minimum aantal therapeuten kan garanderen. Indien een kandidaat beroepsorganisatie niet aan de basisvoorwaarden voldoet, stuurt de bureau medewerker  een afwijzingsbrief, zo nodig met korte motivatie.

Bezwaarschrift

Tegen het besluit van de toelatingscommissie is geen beroep mogelijk.

Werkwijze in behandeling nemen van een aanvraag

Bij het indienen van een mondelinge aanvraag verzoekt de bureau medewerker  deze alsnog schriftelijk in te dienen, via email naar: info@rbcz.nu  Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag stuurt de bureau medewerker  de kandidaat beroepsorganisatie dit protocol en een pre screening (verkorte vragenlijst), met het verzoek deze digitaal in te vullen en te retourneren naar: info@rbcz.nu Nadat de pre screening ingevuld is en geretourneerd is, wordt deze door de bureau medewerker  doorgestuurd naar de coördinator van de desbetreffende sector en naar de voorzitter toelatingscommissie, ter beoordeling.

Drie mogelijkheden na beoordeling:

Na beoordeling zijn er drie mogelijkheden:

  • Indien de beoordeling positief is, stuurt de bureau medewerker  naar de kandidaat beroepsorganisatie  een factuur à € 450,00, excl. 21% BTW, zijnde kosten voor de aanmeldingsprocedure. De factuur wordt meegezonden als bijlage bij een begeleidend schrijven. De factuur wordt aangemaakt door de penningmeester.

 

  • Na ontvangst van de betaling stuurt de bureau medewerker de uitgebreide vragenlijst door naar de kandidaat beroepsorganisatie , inclusief een informatiepakket en dit protocol.  Er wordt één maal na gebeld hoe de stand van zaken is met betrekking tot de betaling van de factuur en het aanleveren van de ingevulde vragenlijst ter beoordeling. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek.

 

  • Indien de uitslag negatief is beoordeeld, stuurt de bureau medewerker  een schriftelijke afwijzing met motivatie.

 

Er is ook een “tussenvorm” mogelijk, d.w.z.: op dit moment voldoet de kandidaat beroepsorganisatie niet aan de voorwaarden, maar de mogelijkheid bestaat om een intake/informatief gesprek aan te gaan met twee leden van de toelatingscommissie , zodat in de nabije toekomst toch aan de voorwaarden voldaan kan worden. Zo  nodig vindt telefonisch contact hierover plaats. Voor dit adviserend gesprek worden kosten in rekening gebracht, t.w.  € 150,00, exclusief 21% BTW. De penningmeester maakt hiervoor een factuur op. Deze wordt verzonden naar de kandidaat beroepsorganisatie . Na  ontvangst van de betaling wordt door de bureau medewerker  een datum ingepland met de betrokkenen. Aan het overleg neemt in ieder geval de toelatingscommissie  deel en twee coördinatoren, of de toelatingscommissie  en één coördinator en de voorzitter van RBCZ . Dit is afhankelijk van de sector waarin de kandidaat beroepsorganisatie  valt. De algemeen directeur van RBCZ  kan, indien gewenst of zo nodig,  als toehoorder optreden.

Algemene regels

Toelatingscommissie

De toelatingscommissie  bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 5 personen.

Besluitvorming

Indien er unaniem wordt besloten om de kandidaat beroepsorganisatie toe te laten, stuurt de bureau medewerker de aansluitovereenkomst RBCZ/TCZ, TCZ of beiden door naar de nieuwe beroepsorganisatie, met een begeleidend schrijven. De aansluitovereenkomst wordt ondertekend door de algemeen directeur en de secretaris van RBCZ. In het begeleidend schrijven wordt verzocht om één exemplaar, voor akkoord getekend, aan RBCZ te retourneren. Het tweede exemplaar is bestemd voor de eigen administratie van de nieuwe beroepsorganisatie.

Na ontvangst van de, voor akkoord, getekende aansluitovereenkomst, stuurt de therapeutenadministratie de HBO verklaring en het format voor het aanmelden van de therapeuten naar de nieuwe beroepsorganisatie.  Daarnaast stuurt de bureau medewerker  alle onderhavige documenten/stukken, zoals vragenlijst, door naar VGZ met het verzoek om de nieuwe beroepsorganisatie te erkennen, c.q. te accepteren. Het doorsturen van de desbetreffende stukken wordt niet verricht indien de beroepsorganisatie niet wordt vergoed door de VGZ.  Na akkoord van VGZ meldt de therapeutenadministratie de therapeuten aan voor Vergelijk en Kies van VGZ.

Note

Een aansluiting bij RBCZ biedt geen garantie voor vergoeding van VGZ. Dit is geheel afhankelijk van de beoordeling van VGZ van de onderhavige stukken. Deze kunnen als positief worden beoordeeld, waardoor de nieuwe beroepsorganisatie wordt erkend. Bij een negatieve beoordeling wordt de nieuwe beroepsorganisatie niet geaccepteerd door de VGZ, en komt derhalve ook niet voor vergoeding in aanmerking. Dit betekent niet dat deze beroepsorganisatie uitgesloten wordt door de RBCZ.

Ook bestaat de mogelijkheid dat de nieuwe vereniging en hun aangesloten leden “op proef” wordt aangemeld bij VGZ.

Logo en schildje

De bureau medewerker vraagt het logo en schildje op bij de nieuwe beroepsorganisatie. Het logo, tezamen met de link naar de website wordt geplaatst: www.rbcz.nu Ook wordt vermeld onder welke sector de nieuwe beroepsorganisatie valt: medisch sociaal of psychosociaal.  Daarnaast wordt de nieuwe beroepsorganisatie verzocht een tekst aan te leveren voor vermelding in het informatieboekje over alle bij RBCZ aangesloten beroepsorganisaties. Dit informatieboekje wordt vooralsnog alleen voor intern gebruik gehanteerd.