Het coronavirus

De Coronacrisis treft ons allemaal. Ook als je niet ziek wordt, merk je de gevolgen. Het is een verwarrende tijd, die bij zowel therapeut als cliënt vele vragen oproept.

Langzamerhand worden op veel van de gestelde vragen vanuit overheid en andere betrokken instanties antwoorden geformuleerd. Besluitvorming heeft echter tijd nodig, en dit betekent dat er ook nog veel beantwoord en nader uitgewerkt moet worden. De enorme hoeveelheid e-mails en telefoontjes die door de betrokken instanties dagelijks moeten worden verwerkt, maken het buitengewoon moeilijk en niet zelden onmogelijk – ook voor RBCZ – direct antwoord op dringende vragen over de door onze sector in deze crisistijd geleverde zorg te krijgen. We vragen daarvoor begrip en geduld.

Waar mogelijk ondersteunen we onze beroepsorganisaties en therapeuten met nieuws, informatie en richtlijnen die beroepsorganisatie-overschrijdend zijn. Dit doen wij in deze periode via extra nieuwsbulletins die we twee tot driemaal per week intern verzenden.

Op onze speciale Corona-pagina zal RBCZ zoveel mogelijk nuttige informatie delen voor wie tussentijds op zoek is naar de meest actuele stand van zaken met betrekking tot sectorspecifieke vragen en issues. In veel gevallen doen we dat in de vorm van links naar betrouwbare bronnen.

De pagina wordt dagelijks gescreend en zo nodig aangepast aan de actualiteit.

De rijksoverheid

De rijksoverheid heeft het volgende antwoord gegeven op de vraag:
"Mogen alternatieve zorgverleners, zoals chiropractors, nog zorg bieden?"

"Voor contactberoepen geldt: deze worden verboden tot en met 28 april, voor zover deze beroepen niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen worden uitgeoefend. Dit verbod is ook van toepassing op alternatieve zorgverleners (zoals chiropractors, acupuncturisten, haptotherapeuten etc.). Voor deze beroepsgroepen bestaat, in tegenstelling tot (para)medische beroepsgroepen, geen uitzondering op dit verbod. Het hierbij gehanteerde criterium is of er aanspraak mogelijk is conform de geldende wet- en regelgeving (Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz)). In het geval van alternatieve zorgverleners is deze aanspraak er niet: zij leveren geen zorg vanuit de Zvw of Wlz. Alternatieve zorgverleners moeten hun werk dus staken tot en met 28 april, tenzij zij de zorg op afstand of met minimaal 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen leveren."

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/zorg/paramedische-zorg

Vergoedingen en digitaal werken:

Vergoeding VGZ: zorgverlening op afstand

Van onze contractpartner VGZ ontvingen wij inzake het vergoeden van zorg op afstand (in aanvulling op hetgeen hierover door de Nederlandse Zorgautoriteit op 17 maart jl. gepubliceerd is) het volgende bericht:

Tijdens de periode dat de overheid maatregelen heeft getroffen om verspreiding van het Coronavirus te remmen, kunnen zorgverleners 'zorg op afstand' leveren onder de volgende voorwaarden:

 • De verzekerde dient akkoord te gaan om de ‘zorg op afstand’ te ontvangen.
 • De zorgverlener dient duidelijk (liefst per mail aan de verzekerde) aan te geven wanneer het consult plaats gaat vinden (conform een regulier consult)
 • De zorgverlener dient duidelijk aan te geven welke applicatie hij gebruikt en dient zich ervan te vergewissen dat dit een veilige AVG proof applicatie betreft en de verzekerde hierover (per mail) te informeren. (niet veilig zijn Skype, Zoom, Whatsapp en Facetime).
 • De zorgverlener dient voorafgaand aan te geven welk tarief hij hiervoor in rekening brengt zodat de verzekerde kan afwegen of hij/zij wel of geen gebruik hiervan wil maken. 

Vergoeding CZ: zorgverlening op afstand

In onze verzekeringsvoorwaarden zijn onderstaande artikelen opgenomen met betrekking tot zorgverlening op afstand:

 • Er bestaat recht op vergoeding van fysiek of online contact met een of meer zorgverleners waarbij aan u zorg wordt verleend of u wordt geadviseerd. Onder behandeling verstaan wij geen cursussen en trainingen.
 • Er bestaat geen recht op vergoeding van (kosten van) behandelingen zodra een dergelijke niet-fysieke behandeling redelijkerwijs niet mogelijk is of naar verwachting niet tot de te verwachten resultaten leidt. Bijvoorbeeld: manuele therapie of het aanbrengen van een vulling bij mondzorg is telefonisch niet mogelijk, terwijl geestelijke gezondheidszorg (GGZ) digitaal (via internet) wel mogelijk is.

 

Het is dus akkoord om digitaal behandelingen uit te voeren rekeninghoudend met bovenstaande voorwaarden. Tevens blijven de overige voowaarden en eisen die we stellen om in aanmerking te komen voor vergoeding van alternatieve geneeswijze nog steeds van kracht. Zie voor meer informatie www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/alternatieve-zorg.

Op de nota dient de zorgverlener onderstaande informatie extra op te nemen, Zonder deze informatie kunnen nota's afgewezen worden.

 • bij datum behandeling 'Zorg op afstand' consult vermelden
 • in geval van een beeld consult, de gebruikte applicatie vermelden

Nuttige links:

 • Ook deze link van de Kamer van Koophandel bevat nuttige tips en weetjes: 
  https://www.kvk.nl/corona/
  Adviesteam KvK telefoon 0800-2117