Het coronavirus

De Coronacrisis treft ons allemaal. Ook als je niet ziek wordt, merk je de gevolgen. Het is een verwarrende tijd, die bij zowel therapeut als cliënt vele vragen oproept.

Langzamerhand worden op veel van de gestelde vragen vanuit overheid en andere betrokken instanties antwoorden geformuleerd. Besluitvorming heeft echter tijd nodig, en dit betekent dat er ook nog veel beantwoord en nader uitgewerkt moet worden. De enorme hoeveelheid e-mails en telefoontjes die door de betrokken instanties dagelijks moeten worden verwerkt, maken het buitengewoon moeilijk en niet zelden onmogelijk – ook voor RBCZ – direct antwoord op dringende vragen over de door onze sector in deze crisistijd geleverde zorg te krijgen. We vragen daarvoor begrip en geduld.

Waar mogelijk ondersteunen we onze beroepsorganisaties en therapeuten met nieuws, informatie en richtlijnen die beroepsorganisatie-overschrijdend zijn. Dit doen wij in deze periode via extra nieuwsbulletins die we twee tot driemaal per week intern verzenden.

Op onze speciale Corona-pagina zal RBCZ zoveel mogelijk nuttige informatie delen voor wie tussentijds op zoek is naar de meest actuele stand van zaken met betrekking tot sectorspecifieke vragen en issues. In veel gevallen doen we dat in de vorm van links naar betrouwbare bronnen.

De pagina wordt dagelijks gescreend en zo nodig aangepast aan de actualiteit.

De rijksoverheid

De rijksoverheid heeft het volgende antwoord gegeven op de vraag:
"Mogen alternatieve zorgverleners, zoals chiropractors, homeopaten e.d. weer gaan werken?"

Ja, vanaf 11 mei a.s. mogen de zgn. contactberoepen, waaronder de professionals, werkzaam in de integrale en complementaire zorg (CAM- professionals) herstarten. De voorwaarde is een protocol waarin is vastgelegd hoe dat, zowel voor de cliënten als voor de professionals op een veilige manier gedaan kan worden.

Dit protocol, dat in gezamenlijk overleg met de koepels is opgemaakt, is terug te vinden op de website van RBCZ bij de downloads onder de rubriek: Protocol: Leidraad infectiepreventie Covid-19.

Meest gestelde vragen over het protocol:"Leidraad infectiepreventie Covid-19:

Vraag: Waarom wordt in het triageschema gevraagd of de cliënt wel of geen griepvaccinatie heeft gehad? Waarvoor is dit relevant:

Antwoord: De vraag over de griepvaccinatie was een tip van een mevrouw die meehelpt met de triagevragen van de huisartsen. Zij stellen hiermee vast of iemand in de kwetsbare groep patiënten/cliënten valt. Dat wil niet zeggen, dat iemand niet behandeld mag worden, maar wel dat er even verder gekeken moet worden naar de klachten die iemand heeft. Als therapeut hoeft er geen diagnose gesteld te worden, maar je kunt wel inschatten of je bij iemand die geen Covid- 19 klachten heeft een behandeling kunt geven op een verantwoorde manier. Bij twijfel, dan overleg je met de cliënt en leg je dat vast in het dossier. Samen komt men dan tot een risico inschatting en een behandelplan.

Vraag: Mag je iemand behandelen die hooikoorts heeft en daardoor moet niezen of hoesten? Is dat wel verstandig en verantwoord?

Antwoord: ja als therapeut mag je iemand behandelen die hooikoorts heeft. Let wel: het gaat dan heel duidelijk om een niet corona gerelateerde hoest of nies. En dat is belangrijk! Koorts hoort niet bij hooikoorts, dus bij koorts, NIET behandelen.

Vraag: wat zijn de richtlijnen voor het behandelen van risicogroepen (volgens RIVM), mensen boven 70 jr., mensen met ernstige luchtwegklachten, mensen met de ziekte kanker, die chemo/bestraling krijgen, etc.

Antwoord: Bij cliënten die in de risico of kwetsbare groep vallen, maar geen Covid- 19 symptomen hebben, geldt, dat men uiterst voorzichtig dient te zijn. Geen enkel risico nemen! Het advies van RBCZ is: samen met cliënt bespreken of de behandeling het risico waard is. De kans op besmetting is weliswaar heel klein, maar altijd aanwezig. En als men in de risicogroep valt zijn de gevolgen gewoon veel heftiger. Leg vast in het dossier van de cliënt dat het risico is besproken en aanvaard is door zowel therapeut/masseur als cliënt. Laat (desnoods) tekenen door cliënt.

Vraag: zijn er richtlijnen voor het gebruik van een airco in de praktijk? Wat is wijsheid hierin. Het internet geeft diverse meningen hierover.

Antwoord: Hiervoor zijn geen richtlijnen. De ene mens kan wel tegen de airco en de ander kan er vreselijk ziek van worden. Dus het is raadzaam om met elke cliënt te overleggen of hij/zij het vervelend vindt als de airco aanstaat. Gebruik ook hiervoor het gezonde verstand.

Zie voor de recenste berichtgeving vanuit de overheid over het herstarten van de CAM therapeuten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/zorg/paramedische-zorg

Vergoedingen en werken op afstand:

Met zorgverlener wordt hier expliciet ook complementair therapeut bedoeld.

Vergoeding VGZ: zorgverlening op afstand

Van onze contractpartner VGZ ontvingen wij inzake het vergoeden van zorg op afstand (in aanvulling op hetgeen hierover door de Nederlandse Zorgautoriteit op 17 maart jl. gepubliceerd is) het volgende bericht:

Tijdens de periode dat de overheid maatregelen heeft getroffen om verspreiding van het Coronavirus te remmen, kunnen zorgverleners 'zorg op afstand' leveren onder de volgende voorwaarden:

 • De verzekerde dient akkoord te gaan om de ‘zorg op afstand’ te ontvangen.
 • De zorgverlener dient duidelijk (liefst per mail aan de verzekerde) aan te geven wanneer het consult plaats gaat vinden (conform een regulier consult)
 • De zorgverlener dient duidelijk aan te geven welke applicatie hij gebruikt en dient zich ervan te vergewissen dat dit een veilige AVG proof applicatie betreft en de verzekerde hierover (per mail) te informeren. (niet veilig zijn Skype, Zoom, Whatsapp en Facetime).
 • De zorgverlener dient voorafgaand aan te geven welk tarief hij hiervoor in rekening brengt zodat de verzekerde kan afwegen of hij/zij wel of geen gebruik hiervan wil maken. 

Op de nota dient de zorgverlener onderstaande informatie extra op te nemen. Zonder deze informatie kunnen nota's afgewezen worden.

 • bij datum behandeling 'Zorg op afstand' consult vermelden
 • in geval van een beeld consult, de gebruikte applicatie vermelden

Vergoeding Menzis: Menzis heeft dezelfde regels als VGZ.

Vergoeding ONVZ: Zorgverlening op afstand. ONVZ sluit zich aan bij de richtlijnen van VGZ. Op basis van die richtlijnen vergoedt ONVZ digitale consulten

Vergoeding CZ: zorgverlening op afstand.

In onze verzekeringsvoorwaarden zijn onderstaande artikelen opgenomen met betrekking tot zorgverlening op afstand:

 • Er bestaat recht op vergoeding van fysiek of online contact met een of meer zorgverleners waarbij aan u zorg wordt verleend of u wordt geadviseerd. Onder behandeling verstaan wij geen cursussen en trainingen.
 • Er bestaat geen recht op vergoeding van (kosten van) behandelingen zodra een dergelijke niet-fysieke behandeling redelijkerwijs niet mogelijk is of naar verwachting niet tot de te verwachten resultaten leidt. Bijvoorbeeld: manuele therapie of het aanbrengen van een vulling bij mondzorg is telefonisch niet mogelijk, terwijl geestelijke gezondheidszorg (GGZ) digitaal (via internet) wel mogelijk is.

Het is dus akkoord om digitaal behandelingen uit te voeren rekeninghoudend met bovenstaande voorwaarden. Tevens blijven de overige voowaarden en eisen die we stellen om in aanmerking te komen voor vergoeding van alternatieve geneeswijze nog steeds van kracht. Zie voor meer informatie www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/alternatieve-zorg.

Vergoeding Zilveren Kruis: Ook Zilveren Kruis vergoeden behandelingen op afstand.  Zet op de nota de gebruikelijke behandel/prestatiecode met omschrijving, met de toevoeging ‘online of telefonische consult’:
Zie voor meer informatie:
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/overige-zorg/declareren/overzicht

Continuïteitsbijdrage:

Naar aanleiding van de informatie over de continuïteitsbijdrage (verzonden d.d. 15 mei jl.) heeft RBCZ een aantal vragen ontvangen. Klik hier voor de antwoorden.

Nuttige links:

 • Ook deze link van de Kamer van Koophandel bevat nuttige tips en weetjes: 
  https://www.kvk.nl/corona/
  Adviesteam KvK telefoon 0800-2117