Hoe zijn de rechten en plichten van de patiënt geregeld?

De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een huisarts, een tandarts of een specialist) zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Geneeskundige behandelingsovereenkomst

Als een hulpverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.

Rechten en plichten van patiënten

Als patiënt heeft u onder andere het recht:

- op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
- om op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener 
  te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling
- op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend arts
- op inzage in uw medisch dossier.
 
U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere:
- de hulpverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
- zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de
  hulpverlener u geeft

Mag ik mijn medisch dossier inzien?

U kunt uw medisch dossier inzien als u 12 jaar of ouder bent. Als u dat wilt, moet u dat mondeling of schriftelijk vragen aan uw zorgverlener of de zorginstelling. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan.

Uitgebreide informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.